Triceptor

Model:
Mức tồn kho: 0
Số lượng
Trọng lượng2 KG
Model TypeLength Rod Wt. SectRatingLure Wt. Price
Triceptor 65MLSpin1975mm109g320lb28g $527
Triceptor 65MLBait1975mm125g320lb28g $527
Triceptor 68MSpin2035mm127g325lb35g $553
Triceptor 68MBait2035mm130g325lb35g $553
Tìm: 0
Đánh giá
Tên
Địa chỉ email
Đánh giá ngắn gọn
Your Review
Mã số xác nhận

Không tìm thấy bình luận
Giỏ hàng của bạn
Bỏ